Onderwijsontwikkelingen

 

Onderwijsontwikkelingen

Techniek
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 6 krijgen techniekles van een eigen vakleerkracht. De groepen 7 en 8 ontvangen technieklessen via de methodiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren op het Scheepvaart en Transport College van een docent van het STC samen met een eigen vakleerkracht.

Programmeren en ICT basisvaardigheden
De groepen 1 tot en met 6 ontvangen programmeerlessen. De groepen 1 en 2 maken daarbij gebruik van de Beebot waarbij aansluiting wordt gezocht met de lessen van Sil op School. De groepen 3,4 en 5 krijgen verschillende programmeerlessen van een externe docent. De groepen 5 en 6 krijgen vervolgens nog aanvullende lessen via de methode van Delta de Draak.

.

Methoden

Sil op School
Onze school werkt in de onderbouw met de methode Sil op School.Kinderen krijgen elke 4 tot 5 weken een nieuw thema in de klas, waarin gewerkt wordt aan alle doelen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Daarnaast is erg veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat.

Technisch Lezen
In groep 3 staat het technisch lezen centraal. Hiervoor gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen 2e maanversie.
Technisch lezen ontwikkelt zich heel individueel. Het ene kind beheerst het al eind groep 4, terwijl het andere kind tot eind groep 6 nodig heeft om het lezen volledig onder de knie te krijgen. 
Ook gaan we vanaf groep 4 geleidelijk aan meer aandacht besteden aan het begrijpend lezen. Hiervoor gebruik wij de methode NieuwsbegripXL. De leerlingen krijgen wekelijks begrijpend leeslessen en een filmpje aan de hand van de actualiteit. Daarnaast kunnen zij thuis, met een eigen inlogcode, verder oefenen en aan de slag met begrijpend lezen.

Rekenen
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de methode Wereld in Getallen 4. Deze methode biedt de mogelijkheid om in drie niveaus te differentiëren, waarbij de lesopbouw elke dag hetzelfde is en er veel aandacht is voor oefenen en automatiseren. Dit biedt kinderen veel houvast. Het werken met een weektaak leert de kinderen werk te plannen en vergroot de zelfstandigheid. Een vaardigheid waarvan ze hun leven lang profijt zullen hebben.

Taal en spelling
Voor taal en spelling onderwijs maken wij gebruik van Taalactief 4. Deze methode biedt naast een leerlijn voor taal en spelling, ook een leerlijn voor de ontwikkeling van woordenschat onderwijs. Net als bij onze rekenmethode biedt ook Taalactief 4 de mogelijkheid om op drie niveaus te differentiëren, waardoor zowel de taalbegaafde als de taalzwakke(re) leerlingen voldoende ondersteuning krijgen op hun niveau.

Voor woordenschat onderwijs gebruiken wij naast de methode Taalactief4 ook Met Woorden in de Weer. Dit is geen methode, maar een aanpak gericht op de verbetering van leerkrachtvaardigheden op het gebied van woordenschat onderwijs.

Zaakvakken
Wij werken voor de zaakvakken met de methode van Argus Clou: Natuur en Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. In deze methode wordt meer nadruk gelegd op Onderzoekend en Ontwerpend Leren..

Delen: