Aanmelden en inschrijven

 

Welkom op onze school! 
Vanaf 4 jaar oud mag uw kind naar de basisschool. Nadat uw kind 3 jaar is geworden, kunt u uw kind bij ons op school aanmelden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe de aanmeld- en inschrijfprocedure werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

Voordat uw kind 3 jaar is, kunt u natuurlijk altijd voor een kopje koffie en een rondleiding langskomen. Het is uiteraard ook mogelijk om telefonisch contact met de school op te nemen. 

Aanmelden (start in groep 1)
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. Als school hebben wij onderzoeksplicht om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. We nemen als school 6 weken (inclusief de weken die in de vakanties vallen) de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. Er wordt onder andere met de voorschool (VVE) contact opgenomen. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij aan uw kind kunnen bieden. 

Bij uitzondering kan de periode van 6 weken om een besluit te nemen niet lang genoeg zijn. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. We streven ernaar om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven. Mocht u uw kind vlak voor de zomervakantie willen aanmelden, dan zal de onderszoeksperiode vanwege de vakantie op voorhand al met 4 weken worden verlengd.

Zorgplicht
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. De zorgplicht geldt voor kinderen vanaf 3 jaar, zodra het kind schriftelijk is aangemeld. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden. De school zal samen met ouders opzoek blijven gaan naar een passende plek. 

Wij hebben geen zorgplicht:

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind heeft u als ouders informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als er bij kinderen, voordat zij naar de basisschool komen, al sprake is van extra zorg moet dit dus door ouders aan ons gemeld worden. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

Aanmelden (zij-instroom)
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1. 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken (inclusief de weken die in de vakanties vallen) te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig en nemen we nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk van op de hoogte brengen. 

Mocht u uw kind vlak voor de zomervakantie willen aanmelden, dan zal de onderszoeksperiode vanwege de vakantie op voorhand al met 4 weken worden verlengd.

Inschrijven
Op basis van het aanmeldformulier volgt enkel na een persoonlijk gesprek met een intern begeleider, directie- of MT-lid een schriftelijke inschrijving. 

Wendagen
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. De toekomstige leerkracht van uw kind neemt contact met u op, zodat de dagen kunnen worden afgestemd. 

Startgesprekken
Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school. De ouders en school delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid en werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Bij ons op school vinden aan het begin van elk schooljaar startgesprekken met alle ouders en kinderen plaats. Mocht een kind niet meteen aan het begin van het schooljaar bij ons op school ingeschreven staan, dan geldt het volgende: 

Delen: