Privacy

 

Op Obs Nelson Mandela wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sinds 25 mei 2018 is de AVG in de hele Europese Unie van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetging geldt in de hele EU. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. De privacyverklaring kunt u hier vinden. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Voor alle vragen over privacy op onze school of eventuele klachten en/of opmerkingen kunt u mailen naar onze privacyambassadeur: privacy@mandelaschool.nl  (Norine Meinster) of naar privacy@stichtingboor.nl

Heb je een klacht met betrekking op onder meer begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten, dan is de klachtenregeling van toepassing. De klachtenregeling is in te zien op www.boorbestuur.nl/klachtenregeling. In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen.
 
Wat doet de externe vertrouwenspersoon?
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur intern niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

De externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR zijn de heer Paul van Lange en mevrouw Jakkie Ames. Je kunt hen rechtstreeks benaderen via onderstaande contactgegevens:

Paul van Lange
paul@paulvanlange.nl
06-22913174

Jakkie Ames
jakkie_ames@hotmail.com
06-13570625

Delen: