EDI

 

Wij gebruiken het EDI-model. Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. Onze leerkrachten zijn hierin de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de les, wordt er een zeer grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. De leerkracht controleert gedurende alle lesfasen steeds of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, kinderen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven.

Enkele hoofdkenmerken van het Expliciete Directe Instructiemodel zijn:

 

Fasen van het Expliciete Directe Instructiemodel

Lesdoel

De leerkracht vertelt de kinderen wat ze aan het eind van de les kunnen. Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij controleert regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen. Zonder lesdoel maken leerlingen werk, mét lesdoel zijn leerlingen gericht op leren.

Activeren van voorkennis

Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les en/of met het ophalen van voorkennis.

Onderwijzen van het concept

De leerkracht legt de bijbehorende begrippen uit.

Onderwijzen van de vaardigheid

De leerkracht onderwijst de vaardigheden / de handelingen om tot de juiste uitkomst te komen.

Belang van de les 

De leerkracht legt de kinderen uit waarom het belangrijk is om de vaardigheid /kennis te weten en te kunnen.

Begeleide inoefening

Samen met de leerkracht oefenen de kinderen een aantal opdrachten. Ze krijgen direct feedback en de leerkracht ziet direct of de kinderen de instructie begrepen hebben.

Lesafsluiting

Dit is de zogenoemde kleine lesafsluiting. Voordat de leerkracht de leerlingen aan de zelfstandige verwerking zet, controleert hij/zij eerst of het doel behaald is. Hierdoor kun je voorkomen dat fouten inslijpen. Daarna kunnen leerlingen zelfstandig oefenen met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden.

Zelfstandige verwerking

De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De leerkracht creëert een leeromgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief gebruiken. Het leerlingenwerk wordt zo snel mogelijk gecontroleerd, zodat de leerlingen direct feedback op het gemaakte werk kunnen krijgen.

Verlengde instructie

Kinderen die nog extra instructie nodig hebben werken samen met de leerkracht aan de instructietafel.

Terugkoppeling

De leerkracht geeft veel feedback, vooral procesfeedback. Zet de leerling aan het denken: Hoe komt het dat dit goed/fout ging? De leerkracht moedigt veel aan.

Periodieke terugblik

Bijvoorbeeld na elk leerstofonderdeel of één keer per week.
 

 

Delen: