Onderwijs-ontwikkeling

 

 

Onderwijsontwikkelingen

Techniek

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 krijgen Wetenschap en Technologie (W&T) lessen (via de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren) door een vakleerkracht W&T.

Programmeren en ICT basisvaardigheden

De groepen 3 en 4 ontvangen programmeerlessen. De groepen maken daarbij gebruik van de Beebots en Chromebooks. 

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB)

In de groepen 7 en 8 krijgen de kinderen LOB. Deze lessen geven de kinderen de nodige handvatten om een goede keuze te maken voor het VO. Er zijn drie thema's die de kinderen doorlopen: Ontwikkelen van talenten, verkennen van werk en beroepen, oriënteren op de schoolkeuze. Daarnaast besteden wij tijdens deze lessen ook aandacht voor 21 eeuwse vaardigheden en de daarbij behorende ICT basisvaardigheden.

Methoden

Sil op School 

Onze school werkt in de onderbouw met de methode Sil op School.Kinderen krijgen elke 4 tot 5 weken een nieuw thema in de klas, waarin gewerkt wordt aan alle doelen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is erg veel aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat.

Technisch Lezen

In groep 3 staat het technisch lezen centraal. Hiervoor gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen Kim-versie.
Technisch lezen ontwikkelt zich heel individueel. Het ene kind beheerst het al eind groep 4, terwijl het andere kind tot eind groep 6 nodig heeft om het lezen volledig onder de knie te krijgen. Ook gaan we vanaf groep 4 geleidelijk aan meer aandacht besteden aan het begrijpend lezen. Hiervoor gebruik wij de methode NieuwsbegripXL. De leerlingen krijgen wekelijks begrijpend leeslessen en een filmpje aan de hand van de actualiteit. Daarnaast kunnen zij thuis, met een eigen inlogcode, verder oefenen en aan de slag met begrijpend lezen.

Rekenen

Op de Nelson Mandela werken wij met de methode Wereld in Getallen 4. Deze methode biedt de mogelijkheid om in drie niveaus te differentiëren, waarbij de lesopbouw elke dag hetzelfde is en er veel aandacht is voor oefenen en automatiseren. Dit biedt kinderen veel houvast. Het werken met een weektaak leert de kinderen werk te plannen en vergroot de zelfstandigheid. Een vaardigheid waarvan ze hun leven lang profijt zullen hebben.

Taal en spelling

Voor taal- en spellingonderwijs maken wij gebruik van Taalactief 4. Deze methode biedt naast een leerlijn voor taal en spelling, ook een leerlijn voor de ontwikkeling van woordenschat onderwijs. Net als bij onze rekenmethode biedt ook Taalactief 4 de mogelijkheid om op drie niveaus te differentiëren, waardoor zowel de taalbegaafde als de taalzwakke(re) leerlingen voldoende ondersteuning krijgen op hun niveau.
Voor woordenschatonderwijs gebruiken wij naast de methode Taalactief4 ook ‘Met Woorden in de Weer‘. Dit is geen methode, maar een aanpak gericht op de verbetering van leerkrachtvaardigheden op het gebied van woordenschatonderwijs.

Zaakvakken

Wij werken voor de zaakvakken met de methode van Argus Clou: Natuur en Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis.
 

Delen: